Financiën

Reserves en voorzieningen

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Omschrijving

JV 2021

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Toe-

Ont-

31-12-2022 /

Toe-

Ont-

31-12-2023 /

Toe-

Ont-

31-12-2024 /

Toe-

Ont-

31-12-2025 /

Toe-

Ont-

31-12-2026 /

01-01-2022

voeging

trekking

01-01-2023

voeging

trekking

01-01-2024

voeging

trekking

01-01-2025

voeging

trekking

01-01-2026

voeging

trekking

01-01-2027

Bedragen € 1.000

Algemene Reserve (AR)

79.591

15.836

22.731

72.696

0

37.698

34.998

5.814

0

40.812

25.361

0

66.173

0

13.176

52.997

Bestemmingsreserves (BR's)

144.963

51.359

59.278

137.043

75.388

55.677

156.753

36.716

23.514

169.955

30.690

23.820

176.825

28.060

22.881

182.004

Verloop Bestemmingsreserves

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Omschrijving

JV 2021

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Toe-

Ont-

31-12-2022 /

Toe-

Ont-

31-12-2023 /

Toe-

Ont-

31-12-2024 /

Toe-

Ont-

31-12-2025 /

Toe-

Ont-

31-12-2026 /

01-01-2022

voeging

trekking

01-01-2023

voeging

trekking

01-01-2024

voeging

trekking

01-01-2025

voeging

trekking

01-01-2026

voeging

trekking

01-01-2027

Bedragen € 1.000

Arnhem Oost

0

2.500

0

2.500

2.500

0

5.000

0

0

5.000

0

0

5.000

Bedrijfsvoering

1.551

1.316

1.597

1.270

1.174

197

2.247

0

0

2.248

0

0

2.248

0

0

2.248

Bereikbaarheid

4.729

7.463

7.195

4.997

9.976

13.113

1.860

10.165

9.542

2.484

10.173

9.578

3.079

9.904

9.552

3.431

Beschermd en Weerbaar

3.362

0

0

3.362

0

0

3.362

0

0

3.362

0

0

3.362

0

0

3.362

Buitengewoon Beter

1.655

0

400

1.255

0

1.150

105

0

105

Burgergeraden

0

0

0

0

600

0

600

0

0

600

0

0

600

0

0

600

Burgerinitiatieven sociaal Domein

286

240

175

351

0

175

176

0

175

1

0

0

1

0

0

1

Burgerparticipatie

202

38

240

0

Cultureel Vastgoed

7.685

731

261

8.155

2.412

257

10.309

2.446

252

12.503

2.502

248

14.757

402

248

14.911

Duurzaam Arnhem

8.973

0

3.300

5.673

10.000

50

15.623

5.000

0

20.623

0

0

20.623

0

0

20.623

Duurzaamheidsleningen

405

0

16

389

0

15

374

0

15

359

0

14

345

0

14

331

Energiearmoedefonds

0

5.000

0

5.000

0

0

5.000

0

0

5.000

0

0

5.000

Evenementen

744

170

400

514

50

0

564

50

200

414

50

0

464

50

0

514

Fractie-ondersteuning

21

0

0

21

0

0

21

0

0

21

0

0

21

0

0

21

Groenfonds

657

28

386

299

0

299

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

17.671

0

0

17.671

0

5.600

12.071

488

0

12.559

1.467

0

14.026

6.172

0

20.197

Groot onderhoud en vervanging Openbare Ruimte

5.524

504

1.599

4.429

508

3.230

1.707

509

1.182

1.033

605

1.242

397

0

75

322

ICT

15

0

14

1

Inburgering, Integratie en asiel

2.193

0

219

1.973

0

0

1.973

0

0

1.973

0

0

1.973

0

0

1.973

Jeugdfonds

0

6.591

0

6.591

1.000

350

7.241

1.000

350

7.891

1.000

350

8.541

0

350

8.191

Kapitaallasten

9.195

3.450

7.857

4.788

7.413

232

11.969

3.500

274

15.195

4.000

274

18.921

500

274

19.147

Klimaat en energie

1.844

0

99

1.745

0

25

1.721

0

0

1.721

0

0

1.721

0

0

1.721

Verloop Bestemmingsreserves

Begroot 2022

Begroot 2023

Begroot 2024

Begroot 2025

Begroot 2026

Omschrijving

JV 2021

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Stand per

Toe-

Ont-

31-12-2022 /

Toe-

Ont-

31-12-2023 /

Toe-

Ont-

31-12-2024 /

Toe-

Ont-

31-12-2025 /

Toe-

Ont-

31-12-2026 /

01-01-2022

voeging

trekking

01-01-2023

voeging

trekking

01-01-2024

voeging

trekking

01-01-2025

voeging

trekking

01-01-2026

voeging

trekking

01-01-2027

Klimaatadaptatiefonds

0

12.500

0

12.500

0

0

12.500

0

0

12.500

0

0

12.500

Omgevingslawaai

406

0

62

343

0

207

136

0

0

136

0

0

136

0

0

136

Onderwijs

25.379

9.393

7.674

27.098

8.354

7.814

27.639

7.239

8.237

26.641

7.075

9.295

24.421

7.214

9.583

22.052

Onderzoek Rekenkamer

213

0

0

213

0

0

213

0

0

213

0

0

213

0

0

213

Participatie

39

0

0

39

0

0

39

0

0

39

0

0

39

0

0

39

Raad

12

0

0

12

0

0

12

0

0

12

0

0

12

0

0

12

Revolverend fonds (duurzaam)

680

0

0

680

0

0

680

0

0

680

0

0

680

0

0

680

Risicobeheer Arnhem Centraal

3.469

0

0

3.469

0

0

3.469

0

0

3.469

0

0

3.469

0

0

3.469

Sociaal Economisch Fonds

618

0

0

618

0

0

618

0

0

618

0

0

618

0

0

618

Solvabiliteit

7.532

11.972

0

19.504

0

19.504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stadsontwikkelingsfonds

0

10.000

0

10.000

0

0

10.000

0

0

10.000

0

0

10.000

Startersleningen

1.575

0

31

1.544

0

0

1.544

0

13

1.531

0

13

1.518

0

13

1.505

Strategische posities

1.500

0

0

1.500

0

0

1.500

0

0

1.500

0

0

1.500

0

0

1.500

Taakmutaties Gemeentefonds-Overloop

18.354

205

18.032

527

0

527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Transformatie Zorg

648

328

229

747

82

200

629

0

0

629

0

0

629

0

0

629

Vastgoed

3.011

3.275

4.737

1.549

3.275

2.518

2.306

3.275

2.628

2.953

3.275

2.762

3.466

3.275

2.729

4.012

Volkshuisvesting

553

43

517

79

543

43

579

543

43

1.079

543

43

1.579

543

43

2.079

Voorstudies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Werk-Investeringsfonds

1.099

0

912

187

0

0

187

0

0

187

0

0

187

0

0

187

Wijkfondsen

344

0

0

344

0

0

344

0

0

344

0

0

344

0

0

344

WMO en Jeugdzorg

6.415

5.611

325

11.702

0

81

11.621

0

498

11.123

0

0

11.123

0

0

11.123

Zuidelijke Binnenstad

6.405

0

3.000

3.405

0

90

3.315

0

0

3.315

0

0

3.315

0

0

3.315

Doelstelling per bestemmingsreserve.

Naam

BR Vastgoed (  )

Doel

Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van onvoorziene uitgaven bij onderhoud vastgoed. Bijvoorbeeld bij calamiteiten. Voeding van de bestemmingsreserve kan de komende jaren door toevoeging uit verkoopopbrengsten en eventuele positieve resultaten op het onderhoudsbudget als gevolg van gunstige aanbestedingen. De reserve is ingesteld bij Rb. 19 december 2011 en mag een maximum van € 900.000 gaan bedragen.

ENDVBEND

Naam

BR Wijkfondsen ( GEB1;GEB2;GEB3;GEB4;GEB5;GEB6;GEB7;GEB8 )

Doel

In uitzondering op reguliere begrotingsuitgangspunten is budgetoverheveling voor de wijkbudgetten naar een volgend jaar toegestaan. Jaarlijks wordt het surplus of tekort op de wijkbudgetten gestort respectievelijk onttrokken aan de reserve.

ENDVBEND

Naam

BR Energiearmoedefonds ( GEB1;GEB2;GEB3;GEB4;GEB5;GEB6;GEB7;GEB8;S06 )

Doel

Deze reserve dient om Arnhemmers die de energierekening niet kunnen betalen inkomensondersteuning te verlenen, in de vorm van een wintertoeslag.

ENDVBEND

Naam

BR Onderzoek Rekenkamer ( S00 )

Doel

In het jaarbudget van de Rekenkamer is ruimte voor het uitvoeren van ongeveer twee grote onderzoeken per jaar. Echter de rekenkamer is de afgelopen jaren, mede door een actieve gemeenteraad, op ad-hoc basis verzocht aanvullende onderzoeken uit te voeren Het karakter van dit soort onderzoeken in combinatie met de gewenste korte doorlooptijd noodzaken inhuur van externen. Toevoeging van onderbestedingen op het reguliere onderzoeksbudget en eventueel positief saldo op het product Rekenkamer geven Raad en Rekenkamer iets meer ruimte om snel en adequaat onderzoeken op te pakken, zonder zich eerst over de 'Wie-betaalt- waarvan" vraag te hoeven buigen.

ENDVBEND

Naam

BR Raad ( S00 )

Doel

Ervaringen in den lande wijzen uit dat de kosten voor het uitvoeren van een raadsonderzoek / enquête een veelvoud bedragen van het budget dat de Griffie jaarlijks hiervoor te besteden heeft van € 15.000. Zodoende wordt dit budget, voor zover het niet wordt aangewend, jaarlijks toegevoegd aan de bestemmingsreserve totdat het plafond (ingesteld op € 75.000) hiervoor is bereikt. Als er zich dan in enig jaar een raadsonderzoek wordt uitgevoerd, dan kan deze reserve hiervoor aangewend worden.

ENDVBEND

Naam

BR Taakmutaties gemeentefonds-overloop ( S00 )

Doel

Conform de spelregels gemeentefonds wordt bij elke toevoeging van nieuwe middelen (taakmutaties, decentralisatie- en integratie-uitkeringen) aan de raad voorgelegd of deze middelen ingezet mogen worden voor een onderliggend beleidsdoel of dat de middelen deel uitmaken van de algemene middelen in het gemeentefonds. In deze bestemmingsreserve worden nieuwe toegevoegde middelen aan het Gemeentefonds gereserveerd die gedurende het jaar niet aan de raad voorgelegd kunnen worden. Vooral van de nieuwe toevoegingen die bekend gemaakt zijn in de septembercirculaire en in de november/decembercirculaire is het niet altijd mogelijk om voor het einde van het jaar een raadsvoorstel met begrotingswijziging aan de raad voor te leggen. In het daarop volgende jaar doen de betreffende beleidsvelden een beroep op deze middelen via een raadsvoorstel en een begrotingswijziging, waarbij voorgesteld wordt de middelen aan de bestemmingsreserve Taakmutaties gemeentefonds te onttrekken. Middelen die na een jaar nog niet via een raadsvoorstel geclaimd zijn voor uitvoering van een bepaald beleid, vallen vrij ten gunste van de Algemene Reserve. (Raadsbesluit 8 februari 2010).
In 2010 is het doel van deze bestemmingsreserve uitgebreid ten behoeve van niet bestede budgetten die gereserveerd moeten blijven om bestaand beleid uit te voeren in volgende jaren (raadsbesluit 13 december 2010).                     

ENDVBEND

Naam

BR ICT ( S00 )

Doel

Deze Br dient om de ICT-omgeving up-to-date en stabiel te houden.         
Er worden twee centrale ambities onderkend:        
1. Betrouwbare IT (basis op orde)        
Snel, Safe & Simpel IT voorziening. Door werken onder Architectuur wordt gewerkt aan een belangrijke voorwaarde voor vereenvoudiging en vergroting van de flexibiliteit van de IT, een volwassen IT-organisatie en veilige informatievoorziening door voortvarende maatregelen te nemen. Om deze ambitie te realiseren is gebleken dat een investeringsimpuls nodig is op de deels verouderde hardware. Eemn deel van de reserve zal dan gebruikt worden om toekomstige kapitaallasten van deze investering te dekken. (afloop 2019).       
2. Klant centraal (inwoner, ondernemer en medewerker)      
Versterking samenwerking, ruimte op innovatie en oriëntatie op klant. Er is een strategie ontwikkeld langs deze ambitie met een focus op een beperkt aantal projecten. Deze worden verdeeld in 4 prioriteitsgroepen. Voor ieder project wordt een business gemaakt. De belangrijkste projecten zijn:    
• Zaakgericht werken,        
• Ondersteuning van samenwerking,        
• Informatieveiligheid,        
• Informatievoorziening van regionale samenwerking (regionale belastingsamenwerking, ICT-diensten, digitale dienstverlening aan inwoners/ ondernemers).

ENDVBEND

Naam

BR Solvabiliteit ( S00 )

Doel

Een belangrijke doelstelling is naast een robuuste begroting en buffers voor risico’s ook het streven naar een robuustere financiële positie. Hiervoor wordt structureel gespaard in de bestemmingsreserve Solvabiliteit. Naast de algemene reserve die direct meetelt in de berekening van de beschikbare weerstandscapaciteit, vormt de BR Solvabiliteit een belangrijke bijdrage in de vergroting van het eigen vermogen.

ENDVBEND

Naam

BR Fractie-ondersteuning ( S00 )

Doel

Deze bestemmingsreserve wordt gebruikt ter dekking van de extra kosten die worden veroorzaakt door de afsplitsing van een fractie. Deze extra kosten worden voor 50% betaald uit de bestemmingsreserve en voor 50% uit een korting op de ondersteuning van de af te splitsen fractie en de oorspronkelijke fractie. Hierbij wordt voorkomen dat bij afsplitsingen de financiële gevolgen volledig bij de fracties worden neergelegd.

ENDVBEND

Naam

BR Kapitaallasten ( S00;S02;S08;S09 )

Doel

Deze bestemmingsreserve dient ter dekking van diverse kapitaallasten. Het bedrag van de dotatie is gelijk aan het bedrag van de investering. Het bedrag van de onttrekkingen is gelijk aan het bedrag van de afschrijvingen. Om ook de rentelasten te kunnen dekken wordt de reserve aangemerkt als een rentedragende reserve.

ENDVBEND

Naam

BR Bedrijfsvoering ( S00;S06 )

Doel

In de bestemmingsreserve Bedrijfsvoering kunnen voor- en nadelen op de totale bedrijfsvoering worden verwerkt. Hierbij valt bijvoorbeeld te denken aan resultaten op de formatie en bezetting, de inhuur en frictiekosten voor afbouw formatie.
De verzelfstandigingen van MSSA, het Natuurcentrum, het Sportbedrijf, het Parkeerbedrijf, het budgetadviescentrum, de intergemeentelijke uitvoeringsorganisatie en de sociale wijkteams leiden er toe dat er binnen de organisatie een afbouw van overhead moet plaatsvinden. Het is onvermijdelijk dat er hierbij frictiekosten zullen ontstaan. Voorgesteld wordt om specifiek voor deze kosten in 2016 een bestemmingsreserve in te stellen, waaruit de toekomstige kosten vervolgens gedekt kunnen worden.

ENDVBEND

Naam

BR Burgerparticipatie ( S00;S08 )

Doel

Dekking van de afspraken uit het addendum op het coalitieakkoord
- Uitbreiding van de griffie met een communicatiemedewerker (2021-2022)
- Verlenging bewonersondersteuning (2022)
- pilot digitaal wijkpanel (2021)

ENDVBEND

Naam

BR Burgerinitiatieven Sociaal Domein ( S00;S08;GEB1 )

Doel

De Raad heeft conform de uitwerking van het coalitieakkoord (afspraak Z2) op 3 november 2014 ingestemd met de vorming van een Sociaal Noodfonds. Met het raadsbesluit van 15 december 2014 heeft de raad ingestemd met de nadere uitwerking van de afspraken inzake de toegang tot het Noodfonds. Het Noodfonds is opgesplitst in twee aparte reserves: één voor de realisatie van het zorgniveau (BR Noodfonfds) en één voor de burgerinitiatieven (BR Burgerinitiatieven sociaal domein). DeBR Burgerinitiatieven sociaal domein is bedoeld voor het stimuleren en organiseren van activiteiten door inwoners/en of organisaties die zich richten op het versterken van de zelfredzaamheid van de inwoners van Arnhem.

ENDVBEND

Naam

BR Jeugdfonds ( S01;S07 )

Doel

Om het integraal Jeugdbeleid de komende jaren een impuls te geven worden de extra Jeugdmiddelen die niet binnen het beleidsveld Zorg ingezet worden (€ 6,59 miljoen in 2022, € 1 miljoen in de jaren 2023, 2024 en 2025), gedoteerd aan deze bestemmingsreserve. Het jeugdbeleid en daarmee de inzet van het jeugdfonds wordt stadsbreed en in samenhang met Arnhem Oost bezien. Extra inzet op Jeugd kan incidenteel gedekt worden uit deze reserve. Een eventueel overschot aan middelen in het jeugdfonds kan overgeheveld worden naar de BR WMO en Jeugdzorg.

ENDVBEND

Naam

BR Buitengewoon Beter ( S02 )

Doel

De middelen uit deze bestemmingsreserve waren bedoeld ter financiering van de incidentele component van het Buiten Gewoon Beter Programma (€ 19,4 miljoen) voor de periode 2009-2016. Tevens is de bestemmingsreserve ontstaan om tempoverschillen in de uitvoering op te kunnen vangen. Het programma bestaat uit een scala aan meerjarige projecten. Bij een jaarovergang bleven op deze wijze de middelen beschikbaar voor het programma Buitengewoon Beter.

ENDVBEND

Naam

BR Bereikbaarheidsfonds ( S02;GEB1 )

Doel

Deze bestemmingsreserve is ingesteld ten behoeve van het verhogen van de bereikbaarheid van de binnenstad, het ontwikkelen van parkeervoorzieningen en het onderhoud van de hoofdwegen die betrekking hebben op de bereikbaarheid van het stadscentrum (Besluit MJPB 2009-2012).

ENDVBEND

Naam

BR Groot onderhoud en vervanging openbare ruimte ( S02;S12 )

Doel

Op 28 oktober 2013 heeft de Raad besloten een egalisatiereserve in te stellen voor het flexibeler inzetten van exploitatiebudgetten voor groot onderhoud en vervanging in de openbare ruimte. Door minder gebonden te zijn aan vaste en gelabelde budgetten kan beter worden geanticipeerd op de onderhoudsbehoefte in de stad. De flexibiliteit wordt verkregen door de schotten tussen onderwerpen (Riolering, Buitengewoon Beter, Wegen, Groen, Spelen, Bomen, Verkeersregelinstallaties, Civieltechnische Kunstwerken, Openbare Verlichting, Water) en jaren weg te halen. Daarnaast is ultimo 2013 de BR Fietspaden voormalig recreatieschap Veluwe (€ 183.000) binnen deze bestemmingsreserve geïntegreerd. De gemeente Arnhem heeft namelijk van de Recreatiegemeenschap Veluwe 8,9 km fietspad overgenomen (raadsbesluit 27-9-2010). De reserve diende voor het op niveau brengen en gedurende een aantal jaren houden van de betreffende fietspaden.

ENDVBEND

Naam

BR Evenementen ( S03 )

Doel

In de begroting is een budget van € 0,6 miljoen beschikbaar gesteld voor bijdragen in evenementen. De uitgaven worden gebruikt voor evenementen waarvan een groot deel al vastligt. Het overige deel is voor bijdragen welke op ad-hoc basis beschikbaar worden gesteld. Verschillen tussen werkelijkheid en budget worden met deze reserve verrekend.

ENDVBEND

Naam

BR Sociaal Economisch Fonds ( S03 )

Doel

Deze reserve is bestemd voor uitgaven in het kader van het faciliteren van economische stimuleringsprojecten. Verschillen tussen het jaarlijkse budget en werkelijke kosten worden met de reserve verrekend.

ENDVBEND

Naam

BR Onderwijs ( S04 )

Doel

In het Raadsbesluit van 30 september 2013 heeft de raad ingestemd met het doteren van de onder uitputting kapitaallasten onderwijs en overige onderwijshuisvestingsbudgetten aan de bestemmingsreserve speciaal onderwijs. Deze dotaties zijn daar de uitvoering van.
Huur en pacht speciaal onderwijs betreft de huurbudgetten die voorheen voor (V)SO de Radar (tegenwoordig Briant college) gereserveerd waren.
De bestemmingsreserve zal ingezet worden ter dekking van de kapitaallasten voor de nieuwbouwprojecten basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs.Per 1 januari 2015 is de bestemmingsreserve "Kapitaallasten onderwijs" samengevoegd met de bestemmingsreserve "Onderwijs", tot één Bestemmingsreserve "Onderwijs". Dit geeft flexibiliteit. Vrijvallende onderwijsmiddelen kunnen dan bijvoorbeeld in deze reserve worden geboekt en het wordt mogelijk om gelden voor het speciaal onderwijs die in de betreffende jaarschijf nog niet nodig zijn voor bovengenoemde projecten, eventueel in te zetten voor bijvoorbeeld het primair onderwijs. Onderwijsprojecten kunnen hierdoor de komende jaren worden gerealiseerd zonder dat het extra geld kost. Verder moet rekening worden gehouden dat met ingang van 2017 kapitaallasten structureel worden overgedragen aan de schoolbesturen, onder voorbehoud van hun medewerking. Deze overdracht zal dan gefinancierd worden vanuit deze nieuwe bestemmingsreserve.

ENDVBEND

Naam

BR Cultureel Vastgoed ( S05 )

Doel

Onder de BR Cultureel Vastgoed (voorheen BR Cultuur in Rijnboog) worden 4 projecten verstaan: een filmtheater in de Zuidelijke binnenstad: Focus Filmhuis Arnhem (1), uitbreiding van het museum aan de Utrechtseweg: Museum Arnhem (2), onderhoud schouwburg Arnhem (3) en verbouw en uitbreiding Musis Sacrum (4).
Het doel van deze bestemmingsreserve is om deze gebouwen gedurende een periode van 40 jaar te beheren en exploiteren. Om dit te kunnen realiseren worden eenmalige bijdragen, opbrengsten vertreklocaties en onderbesteding kapitaallasten gedoteerd aan de reserve. De voeding van de reserve wordt ingezet ter dekking van de exploitatietekorten van de projecten die onderdeel uitmaken van Cultureel Vastgoed.

ENDVBEND

Naam

BR Participatie ( S06 )

Doel

De bestemmingreserve is gevormd om diverse risico’s op te kunnen vangen die samenhangen met de uitvoering van de WWB en het bereiken van de doelstellingen. De risico’s die afgedekt worden door de reserve zijn:

A.  In 2015 wordt nieuwe wetgeving ingevoerd, waarbij de doelgroep die door de gemeente gereintegreerd moet worden, wordt uitgebreid (Wajong en WSW). Met de invoering van de nieuwe wet zijn in de jaren 2014 en 2015 waarschijnlijk invoeringskosten gemoeid, die niet uit het Participatiebudget kunnen worden gedekt.
B. De door het Rijk verstrekte budgetten voor reintegratie zijn de afgelopen jaren sterk teruggelopen. Tegelijkertijd blijft verhoogde inzet op participatie en re-integratie nodig om de doelstellingen te realiseren. Dit belang wordt versterkt door de recessie.                                                          
C. niet nominatief te verantwoorden kosten m.b.t. re-integratie:  Bij besteding van het Participatiebudget is een groot knelpunt dat niet direct tot personen te herleiden kosten hieruit niet mogen worden betaald. Deze kosten komen ten laste van de reserve.
D. risicobeheersing:  Voor de declaratie van het Participatiebudget geldt een foutmarge van 0%. Niet te declareren kosten van reintegratie komen ten laste van de gemeente. Dekking is mogelijk binnen deze reserve.  De omvang van het mogelijke risico is moeilijk in te schatten.

ENDVBEND

Naam

BR Werk-Investeringsfonds ( S06;S12 )

Doel

Afspraak 1.1 coalitieakkoord 2018-2022: Om een goede match te maken zorgt de gemeente voor goede contacten met werkgevers en gaat de gemeente mensen met een bijstandsuitkering intensiever begeleiden. Maatwerk is daarbij het uitgangspunt. De gemeente wil de landelijke trend qua uitstroom gaan volgen en daarnaast wil de gemeente gedurende een periode van 4 jaar (2019-2022) nog 500 Arnhemmers extra aan het werk helpen. Gemeente Arnhem richt een Werk-Investeringsfonds in van € 2,5 miljoen om deze mensen naar werk toe te begeleiden. de resultaten van deze investering worden jaarlijks geëvalueerd.

ENDVBEND

Naam

BR Wmo en Jeugdzorg ( S07 )

Doel

De zorgmaatregelen zoals voorgesteld in de Perspectiefnota 20-23 kennen een inherent risico eventuele nadelen op de voorgestelde zorgmaatregelen kunnen verrekend worden met deze reserve.

ENDVBEND

Naam

BR Transformatie Zorgbudgetten ( S07;S08 )

Doel

Ingesteld door coalitiepartijen bij de MJPB 2020-2023 om extra middelen voor de zorg beschikbaar te maken.

ENDVBEND

Naam

BR Burgerberaden ( S08 )

Doel

Het burgerberaad is een groep willekeurig gelote burgers die de gemeente adviseert. Loting zorgt voor een representatieve vertegenwoordiging van inwoners. Voor het organiseren van een aantal burgerberaden gedurende de raadsperiode 2022-2026 is € 600.000 aan deze BR toegevoegd.

ENDVBEND

Naam

BR Beschermd en Weerbaar ( S08 )

Doel

De bestemmingsreserve betreft regionale middelen (regio Arnhem en Achterhoek) voor de voorbereiding en uitvoering van de wet code huiselijk geweld en kindermishandeling in het kader van het Rijksprogramma Beschermd en Weerbaar (wettelijke taak) en voor de voorgenomen activiteiten op het gebied van voorkoming en bestrijding van geweld in de privésfeer, ook in het kader van het Rijksprogramma Beschermd en Weerbaar.
In de Regiovisie Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, die in de tweede helft van 2014 door de 19 gemeenteraden is vastgesteld, is afgesproken dat Arnhem de besteding van de regiomiddelen op hoofdlijnen aan de regiogemeenten voorlegt.
Tussen 2015 en 2018 wordt gefaseerd een nieuw landelijk verdeelmodel voor de Decentralisatie-Uitkering (DU) Vrouwenopvang  ingevoerd. Dit houdt voor de regio Arnhem/Achterhoek een afname in van de DU. Arnhem is als centrumgemeente ontvanger van de DU. Arnhem wil de bestemmingsreserve reserveren voor het afdekken van de risico's die de taakstelling in verband met de afname van de DU met zich meebrengt.

ENDVBEND

Naam

BR Inburgering, integratie en asiel ( S08 )

Doel

Vooruitlopend op de nieuwe wet Inburgering die in 2021 wordt voorzien, is de reserve ingesteld om het restant c.q. het niet-bestede deel van diverse nieuwe en bestaande geldmiddelen en budgetten die samenhangen met de opvang en integratie van asielzoekers en statushouders, te verzamelen en daarmee beschikbaar te hebben en te houden ten behoeve de integratie en inburgering van de huidige doelgroep.
De reserve is bedoeld beschikbaar te blijven tot één jaar na de invoering van de nieuwe wet Inburgering.

ENDVBEND

Naam

BR Duurzaamheidsleningen ( S10 )

Doel

De duurzaamheidslening wordt verstrekt voor maatregelen op het gebied van energiebesparing en duurzame opwekking bij particuliere woningen. Uit de bestemmingsreserve worden de jaarlijkse beheerskosten en rentelasten van de duurzaamheidsleningen gedekt.

ENDVBEND

Naam

BR Klimaat en Energie ( S10 )

Doel

De bestemmingsreserve dient ter dekking van het bereiken van de doelen van New energy made in Arnhem 2015-2020 en het dekken van fluctuaties in het uitgavenpatroon die voortvloeien uit de veranderopgave Klimaat en Energie.

ENDVBEND

Naam

BR Duurzaam Arnhem ( S10;S12 )

Doel

Het ondersteunen van investeringen in de stad die bijdragen aan een rechtvaardige transitie naar een klimaatneutraal, aardgasvrij en klimaat adaptief Arnhem. Met deze BR worden onder meer de doelstellingen van NEMiA ondersteund.

ENDVBEND

Naam

BR Plankosten stedelijke ontwikkeling ( S11 )

Doel

Het egaliseren van fluctuaties in het uitgavenpatroon van het budget voor plankosten stedelijke ontwikkeling.

ENDVBEND

Naam

BR Stadsontwikkelingsfonds ( S11 )

Doel

Deze reserve wordt ingezet om onze ambities ten aanzien van de stedelijke ontwikkeling te kunnen realiseren of als cofinanciering voor middelen van andere overheden. Naast het borgen van de voortgang of versnelling van  projecten, zijn deze middelen ook bedoeld voor onder andere het realiseren van meer sociale huurwoningen, maatschappelijke functies of vergroening van de openbare ruimte.

Positieve resultaten van het grondbedrijf die vrij beschikbaar zijn nadat de reserves grondexploitatie conform de nota grondbeleid op het vereiste niveau zijn gebracht, worden toegevoegd aan de reserve Stadsontwikkelfonds. Bijdragen van projectontwikkelaars voor de realisatie van bovenwijkse voorzieningen worden ook toegevoegd aan deze reserve.

ENDVBEND

Naam

BR Zuidelijke Binnenstad ( S11 )

Doel

Deze reserve dient ter dekking van de boekwaarde van het projecten in de zuidelijke binnenstad vanaf 2017 totdat de projecten gereed zijn.

ENDVBEND

Naam

BR Risico en beheer Arnhem Centraal ( S11 )

Doel

Deze bestemmingsreserve dient voor de beheerkosten van de transferhal, de kosten van het 2e deel van het ondergronds afvaltransportsysteem, dekking risico's met financiële tegenvallers en andere onverwachte ontwikkelingen binnen het project Arnhem Centraal.

ENDVBEND

Naam

BR Strategische Posities ( S11 )

Doel

Deze reserve dient ter financiering van de verwachte kosten voor het beheren en onderhouden van een eigendomssituatie in een gebied (vooruitlopend op beslissingen om te gaan ontwikkelen) op te vangen. In de begroting is hiervoor een bedrag geraamd. Afwijkingen t.o.v. dat budget worden verrekend met deze reserve.

ENDVBEND

Naam

BR Grondexploitatie ( S11 )

Doel

De reserve grondexploitatie is de beschikbare weerstandscapaciteit van het grondbedrijf. Deze bestemmingsreserve is conform raadsbesluit 30 juni 2014 niet opgeheven, maar zal blijven bestaan om toekomstige schommelingen in de grondexploitatie op te vangen (voor zover er weer sprake is van een positief saldo).

ENDVBEND

Naam

BR Omgevingslawaai ( S11 )

Doel

De gemeente Arnhem heeft deze middelen van het ministerie van Infrastructuur & Milieu (I&M) ontvangen en ze worden ingezet voor maatregelen om het omgevingslawaai terug te dringen, zoals door geluidarm asfalt op de hoofdinvalswegen van Arnhem (zoals Velperweg en Huissensestraat), investeringen in geluidsschermen langs het spoor en andere bronmaatregelen.

ENDVBEND

Naam

BR Voorstudies ( S11 )

Doel

De reserve is bedoeld om uitgaven te dekken uit voorstudies voordat een initiatief tot een project is verheven. Op het moment dat het project daadwerkelijk tot uitvoering komt vloeit de bijdrage die vanuit deze reserve is gedaan terug in de reserve. In de begroting is een bedrag geraamd voor kosten van voorstudies. Afwijkingen ten opzichte van de raming worden verrekend met deze reserve.

ENDVBEND

Naam

BR Revolverendfonds (Duurzaam) ( S11 )

Doel

Uit deze Revolverendfonds reserve worden duurzaamheidsleningen verstrekt volgens de al geldende 'Nadere regels duurzaamheidsleningen Arnhem 2016'. De leningen worden ten laste gebracht van de reserve en de aflossingen vloeien weer terug.

ENDVBEND

Naam

BR Groenfonds ( S12 )

Doel

Deze reserve is bij raadsbesluit op 28 juni 2004 ingesteld. De reserve wordt ingezet om investeringen mogelijk te maken in gebieden, die dringend aan een impuls toe zijn, maar waarvoor geen middelen beschikbaar zijn. Tevens geldt voor particulieren met een perceel > 1500 M2 een herplantingsplicht voor bomen, die gekapt worden. Wanneer herplanting niet mogelijk of wenselijk is, dient de waarde van de bomen gestort te worden in het Groenfonds. In het groenplan zijn een groot aantal projecten benoemd, die voor uitvoering in aanmerking komen. Wanneer er subsidies beschikbaar komen moeten er ook eigen middelen beschikbaar zijn (cofinanciering).

ENDVBEND

Naam

BR Arnhem Oost ( S12 )

Doel

Deze reserve wordt ingezet ter dekking van uitvoeringsplannen in het kader van de Arnhem-Oost aanpak.

ENDVBEND

Naam

BR Startersleningen ( S12 )

Doel

De starterslening is bedoeld voor starters op de woningmarkt. Uit de reserve worden jaarlijkse beheerskosten en rentelasten van de startersleningen gedekt.

ENDVBEND

Naam

BR Volkshuisvesting ( S12 )

Doel

Deze reserve is het uitvoeringsinstrument van de Nota Wonen. Overeenkomstig besluit van de raad d.d. 30 juni 2014, wordt deze reserve deels ingezet om een redelijke compensatie te bieden voor de gedupeerden van de WOS-fraude. De reserve wordt jaarlijks gevoed met het renteresultaat dat wordt behaald op de uit te zetten Startersleningen.

ENDVBEND

Naam

BR Klimaatadaptatiefonds ( S12 )

Doel

Deze reserve kan worden ingezet als dekking voor maatregelen voor klimaatadaptatie zoals het verminderen van verhardingen en het ontstenen van de openbare ruimte.

ENDVBEND

Deze pagina is gebouwd op 02/16/2023 11:12:55 met de export van 02/16/2023 10:45:55