Financiën

Geprognosticeerde balans 2023-2026

Geprognosticeerde balans 2023-2026

Activa

2023

2024

2025

2026

Vaste Activa

Investeringen met een economisch nut

736.953

756.917

747.347

743.686

Investeringen met een maatschappelijk nut

73.370

73.370

73.370

73.370

Gronden uitgegeven in erfpacht

15.031

15.031

15.031

15.031

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

4.742

4.742

4.742

4.742

Financiële vaste activa: Leningen

33.299

27.782

24.579

21.774

Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar

14.550

14.400

14.250

14.100

Vlottende Activa

Passiva

2023

2024

2025

2026

Vaste Passiva

Vlottende Passiva

In deze balansen houden we rekening met de in de Begroting meegenomen mutaties in de investeringen, reserves en voorzieningen, 

grondexploitatie en als resultante daarvan de vaste schuld van de gemeente. Mutaties in de vlottende activa en passiva begroten we niet, 

deze posten blijven in de geprognosticeerde balansen constant. 

De reden hiervoor is dat deze balansposten vooral voortvloeien uit het ritme van doen van betalingen en ontvangen van geldmiddelen. 

Hierop wordt in de Begroting niet expliciet gestuurd.

Deze pagina is gebouwd op 02/16/2023 11:12:55 met de export van 02/16/2023 10:45:55